Общо Събрание на КПБП

Михаил Манолов

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СДРУЖЕНИЕ КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ"


"СДРУЖЕНИЕ КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ", по инициатива на Управителния съвет на сдружението на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 ал. 2 от устава на КПБП свиква общо събрание на членовете на 20.02.2020г. от 18.00ч. в гр. Пловдив, Хотел ИНТЕЛКООП, ул. „Константин Нунков“ 13А, при следния дневен ред:


1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.

2. Освобождаване на досегашния Управителен съвет.

3. Избор на нов Управителен съвет.

4. Промени в Устава на Сдружението.

5. Кауза Колежа.

6. Разни.


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 ал. 2 от устава на КПБП събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Михаил Манолов

Михаил Манолов

Всички 213 новини