ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“.

Управителният съвет на „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе:

на 14 март 2015 г. в 16.00 ч. в гр. Пловдив, х-л „Марица“, конферентна зала.

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на КПБП.

2. Предложения за промени в състава на УС.

3. Разисквания и предложения за подобряване на дейността на КПБП.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

До събранието ще бъдат допускани само членове, заплатили членски внос за 2015г.


Всички 213 новини